Podmínky užívání portálu fousky.cz

Tyto podmínky užívání portálu Fousky.cz - dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při shromažďování a administrací příspěvků mezi provozovatelem portálu, kterým je spolek Fousky z.s., IČ 03681254, se sídlem Barákova 371/20, Plzeň, 326 00 Plzeň, zapsané u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L 7145 - dále jako „Spolek“ a poskytovatelem daru - dále jako „Dárce“, a dále upravují a popisují způsob nakládání s osobními daty uživatelů registrovaných na portále Fousky.cz a využívajících služby, které portál nabízí - dále jako „Uživatel“. Uživatel může, ale nemusí, být zároveň Dárcem.


I.
Úvodní ustanovení


Fousky z.s. je spolek (nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba) sloužící obecně prospěšným cílům. Posláním Spolku je záchrana toulavých koček, které v životě neměly štěstí. Účely pro naplnění poslání Spolku jsou:

 1. Záchrana opuštěných, týraných nebo nemocných zvířat a pomoc lidem, kteří o taková zvířata pečují, což je hlavním posláním spolku,
 2. Provozování útulků, záchranných stanic, depozit a karantén,
 3. Zajišťování komplexní péče o zvířata - veterinární ošetření, testování nakažlivých a přenosných chorob, materiální péče, krmiva, zooterapie, hledání nového trvalého domova, kontroly nového domova, převozy a další související činnosti,
 4. Provádění odchytu volně žijících zvířat podle platných zákonů, právních norem, povolení a místních vyhlášek za účelem záchrany, pomoci nebo prevence rozmnožování toulavých zvířat,
 5. Vzdělávání veřejnosti a poskytování poradenství v oblasti problematiky opuštěných, nemocných a týraných zvířat, publikování odborných materiálů, jejich výroba, propagace a distribuce,
 6. Výroba, distribuce, shromažďování, rozšiřování a zveřejňování odborných materiálů, letáků, článků, znalostí a vědomostí, týkajících se ochrany zvířat a přírody,
 7. Spolupráce se vzdělávacími, veterinárními, zdravotnickými, vládními a dalšími institucemi, výrobci a dodavateli služeb nebo zboží za účelem podpory opuštěných zvířat,
 8. Vzdělávání veřejnosti prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí a internetu obecně,
 9. Pořádání veřejných sbírek, aukcí, výstav, koncertů, kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí.

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Spolek provozuje portál www.fousky.cz, jehož prostřednictvím poskytuje Uživatelům informace o chodu, počtu koček v organizaci, ucelený přehled o možnostech podpory a umožňuje Dárcům poskytovat finanční příspěvky.

Uživatel i Dárce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Spolkem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.


II.
Důvěrnost, ochrana osobních údajů


Spolek je povinen nakládat s osobními údaji Uživatele a Dárce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Uživatelem Spolku v průběhu registrace nebo užívání portálu www.fousky.cz jsou důvěrné. Spolek se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze za účelem správného a úplného poskytování služeb, které portál www.fousky.cz nabízí.

Uživatel je povinen neprodleně oznámit Spolku jakékoli změny svých osobních údajů, které by mohly mít vliv na plnění povinností Spolku.

Uživatel uděluje Spolku souhlas také se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Spolku za účelem dalšího informování o portálu a o možnostech další spolupráce. Spolek se zavazuje užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Souhlas je poskytnut po dobu existence uživatelského účtu na portále www.fousky.cz. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat vyslovením nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Spolku anebo e-mailem na adresu: info@fousky.cz.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Dárcem Spolku v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Spolek se zavazuje zpracovávat osobní údaje Dárce pouze za účelem zaslání potvrzení o daru. Osobní údaje jsou ukládány pouze v elektronické formě na zabezpečeném stroji výhradně na území Evropské Unie, což zajišťuje Administrátor. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli v případě zaslání potvrzení o daru poštou, nebo v případě jiné potřebné komunikace s Dárcem a s výjimkou sdělení jména a údajů o Dárci bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron nebo Diners Club v prostředí veřejné datové sítě internet, či jinému poskytovateli platebních služeb v rozsahu nezbytném k provedení pokynu Dárce.

Dárce je povinen neprodleně oznámit Spolku jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na plnění povinností Spolku.

Dárce uděluje Spolku souhlas také se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Spolku v průběhu poskytování příspěvku za účelem dalšího informování o portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o Dárce. Spolek se zavazuje užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Souhlas je poskytnut po dobu 5 let od posledního poskytnutí daru prostřednictvím portálu www.fousky.cz. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat vyslovením nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Spolku anebo e-mailem na adresu: info@fousky.cz.

Spolek je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje Dárce nebo Uživatele prostřednictvím Administrátora (jako zpracovatele).

Dárce nebo Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Dárce má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

V případě, že si uživatel přeje změnit či odebrat některé osobní údaje, je třeba se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu info@fousky.cz a požádat o výmaz nebo změnu informací. Do 30 dnů od podání žádosti jsme povinni vyrozumět o výsledku změnu či výmazu.


III.
Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi


Spolek je konečným příjemcem příspěvku, který Dárce uskuteční prostřednictvím portálu. Spolek se zavazuje používat veškeré dary v souladu se stanovami Spolku, za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely.

Poskytnutím daru, tedy připsáním daru na účet Spolku, za zde stanovených podmínek, dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Spolku Dárcem, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky.

Dárce předá spolu s příspěvkem Spolku všechny požadované údaje, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Nakládání s osobními údaji upravuje čl. II. těchto Podmínek.

Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Spolku.

Příspěvky mohou být Dárci poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci portálu www.fousky.cz, jedná se zejména o:

 1. platba běžným převodem na účet Spolku,
 2. platba platební kartou on-line,
 3. platba expresním bankovním převodem,
 4. platba zasláním DMS (dárcovské SMS).

Platební kanál 4) je Spolku zprostředkován prostřednictvím spolku Fórum dárců z.s., IČ 66004501, se sídlem: V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Spolek přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím portálu www.fousky.cz na transparentní účet Spolku a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu se stanovami Spolku.

Spolek nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Dárce.


IV.
Potvrzení o daru


Spolek automaticky zašle Dárci e-mailové potvrzení o poskytnutí daru, které má charakter potvrzení pro daňové účely. Pokud je Dárcem zároveň přihlášený Uživatel, dochází k uložení potvrzení o poskytnutí daru do profilu Uživatele ve formátu PDF. Toto potvrzení je dostupné pouze po přihlášení do Uživatelského profilu a není přístupné pod veřejnou URL adresou.

Hodnotu poskytnutého daru si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:

 • Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.
 • Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

V.
Závěrečná ustanovení


Uživatel i Dárce souhlasí, že Spolek je oprávněn plnit své povinnosti dle těchto Podmínek prostřednictvím Administrátora. Tyto Podmínky jsou pouze v elektronické podobě na internetových stránkách www.fousky.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2021. Spolek je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.fousky.cz.

Odebírejte Fouskozpravodaj do vašeho e-mailu

Přidejte se k našemu e-mailovému Fouskozpravodaji, občas vám pošleme přehled o tom, co se ve Fouskách stalo zajímavého. Třeba jaké máme nové kočky, kdo šel do adopce, zajímavé články nebo užitečné informace.